Loading...

Please Wait..

Logo Nepal Veterinary Education
N.V.E.

Post Detail Page

Unlock Your Potential: Explore, Learn, Grow. Discover a World of Knowledge with Us Today!

1

Shares

पशु पालन

बाख्राका स्थानिय जातहरु (Indigenous Breed of goat)

POSTED BY Dr. Arun Khanal

Apr 27, 2024
2 months, 2 weeks ago

:yfgLo hftx? M

t/fO{ afv|fM

g]kfnsf] t/fO{ If]qdf kfO{g] afv|fnfO{  t/fO{ afv|f elgG5 . b]zsf] s'n afv|f ;+Vofsf] cg'dflgt (% /x]sf] oL afv|f demf}nf cfsf/sf / /+u k|foM v}/f] zl//df ;]tf] w;f]{ ePsf x'G5g . jo:s jf]sf / dfp afv|f x?sf zf/Ll/s tf}n s|dzM  #% ls=u|f= / @^ ls=u|f=;Ddsf x'G5g . dfp afv|fn] ;/b/ @ jif{df # k6s Aofpg] / k|foM u/L h'Dnofxf kf7fkf7L kfpg] ub{5 . t/fO{ / v/L afv|fsf] k|hgg Ifdtfdf lgs} ;dfgtf kfO{G5 .

t:jL/M t/fO{ afv|f 

 

v/L afv|fM

g]kfnsf] tNnf] tyf dWo kxf8L IIf]qdf kfO{g] afv|fnfO{  v/L afv|f elgG5 . o; afv|fnfO{ kxf8L jf cf}+n] afv|f eg]/ klg lrlgG5 . b]zsf] s'n afv|f ;+Vofsf] cg'dflgt $%% /x]sf] oL afv|f klg demf}nf cfsf/sf / /+u k|foM v}/f] tyf sfnf] ePsf x'G5g . oL afv|fx?df w]/} h;f]sf l;+u dWod cfsf/sf k5fl8 jf dfyL lt/ kms]{sf x'G5g eg] s'g} s'g} l;+u gePsf d'8'n] klg kfO{G5g . op6f jo:s jf]sf @* b]lv $) ls=u|f / jo:s dfp afv|f !& b]lv @^  ls=u|f=;Ddsf x'G5g . v/L dfp afv|fn] t/fO{ dfp afv|fn] h:t} ;/b/ @ jif{df # k6s Aofpg] / k|foM u/L h'Dnofxf kf7fkf7L kfpg] / x'sf{pg] ub{5 . :yfgLo xfjfkfgLdf /fd|f] ;+u x'ls{g], k|hgg IIfdtf / /]fu k|lt/f]wfTds IIfdtf pRr ePsfn] g]kfnsf] kxf8L IIf]qdf of] afv|f nf]slk|o /x]sf] 5 .

t:jL/M v/L afv|f

Rofª\u|fM

lxdfnL If]qdf kfO{g] of] afv|f klZdgf / g/d vfnsf] Gofgf] e'jf pTkfbgsf] nfuL k|l;45 . o;sf] df;' klg lxdfnL IIf]qdf plts} nf]slk|o dflgG5 . b]zsf] s'n afv|f ;+Vofsf] cg'dflgt ^% /x]sf] oL afv|fsf 6fpsf] nfdf], gfs l;wf, l;+u a6fl/Psf] / zl// jfSnf] nfdf] /f}+n] 9flsPsf] x'G5g . op6f jo:s jf]sf Rofª\u|f #% b]lv $) ls=u|f / jo:s dfp Rofª\u|f @& b]lv #)  ls=u|f=;Ddsf x'G5g . oLgLx? ;/b/ jif{df Ps k6s JAofpg] / Ps k6sdf Pp6f dfq kf7f kf7L kfpg] ub{5g .

 

t:jL/MRofª\u|f jfv|f 

l;GxfnM

pRr kxf8L IIf]qdf kfO{g] of] afvf g]kfndf kfO{g] ;a} afv|fx? dWo] 7"nf] z/L/ ePsf] afv|f xf] . b]zsf] s'n afv|f ;+Vofsf] cg'dflgt #) % /x]sf] oL afv|fsf 6fpsf] 5f]6f], gfs l;wf, k5fl8lt/ kmls{Psf l;+u / zl// nfdf] /f}+n] 9flsPsf] x'G5g . jo:s jf]sf $@ ls=u|f / jo:s dfp #$ ls=u|f=;Ddsf x'G5g . oLgLx? Rofª\u|f h:t} ;/b/ jif{df Ps k6s JAofpg] / Ps k6sdf Pp6f dfq kf7f kf7L kfpg] ub{5g

t:jL/M l;Gxfn jfv|f

*********************

1

Leave a Reply

NEXT POST

जैविक सुरक्षा (Biosecurity)

पशुपंक्षीपालनमा बढ्दो व्यवसायीकरणसंगै उन्नत नश्लका बढी उत्पादशिल पशुपंक्षीमा उल्लेख्य रुपमा लगानी पनि बढ्दो छ । उन्नत नश्लका पशुपंक्षीहरु तुलनात्मक रुपमा रोगहरु प्रति बढी सम्वेदनसिल हुने भएकोले व्यवसायिक फार्महरुमा जैविक सुरक्षा अपनाउन ज्यादै आवश्यक देखिन्छ । साथै निर्वाहमुखी उत्पादन प्रणालीमा वा ..