Loading...

Please Wait..

Logo Nepal Veterinary Education
N.V.E.

Entrance - General Knowledge

Unlock Your Potential: Explore, Learn, Grow. Discover a World of Knowledge with Us Today!

Animal Science
Full Forms
Important Date
About AFU
Page : 1 of 2
Other Related posts

Weekly updates

Feb 20, 2024

माछामा लाग्ने एक घातक protozoan रोग ICHTHYOPHTHIRIUS MULTIFILIIS (White Spot Infection in Fish) बारे जानकारी ...............

माछामा लाग्ने एक घातक protozoan रोग ICHTHYOPHTHIRIUS MULTIFILIIS (White Spot Infection in Fish) जसको संक्रमण ले गर्दछ माछा हरु सखाप आउनुहोस रोगको बारेमा सम्पूर्ण जानकारी
Image-here

Weekly updates

Feb 01, 2024

माछा सम्बन्धी सामान्य जानकारी : किशोर बडुवाल

माछाको परिचय, पौष्टिक महत्त्व र व्यावसायिक मत्स्य पालन गर्दा ध्यान दिनु पर्ने कुराहरू.....
Image-here

Weekly updates

Jan 31, 2024

संघ, प्रदेश र स्थानीय तह (समन्वय तथा अन्तरसम्बन्ध) ऐन, २०७७

संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीचको समन्वय तथा अन्तरसम्बन्ध सम्बन्धमा. व्यवस्था गर्न बनेको ऐन................
Image-here